Podvojné účtovníctvo

 • vedenie účtovných kníh v zmysle zákona o účtovníctve
 • evidencia a spracovanie priznaní k DPH
 • evidencia majetku
 • mesačné výkazy, súvaha, výkaz ziskov a strát, saldokonto
 • spracovanie výsledovky a cashflow
 • spracovanie štatistických výkazov, Intrastat
 • ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • výpočet dane z príjmov a spracovanie priznania k dani z príjmov
 • odoslanie daňového priznania a súvisiacich výkazov na daňový úrad
 • daň z motorových vozidiel, kniha jázd
 • upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku
 • komunikácie s úradmi verejnej a štátnej správy
 • účtovné poradenstvo
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva
 • ostatné doplnkové služby týkajúce sa účtovníctva

Späť