Jednoduché účtovníctvo

  • spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska 
  • vedenie peňažného denníka 
  • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov 
  • vedenie pokladničnej knihy a bankovej knihy 
  • vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku 
  • evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH 
  • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch 
  • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb, výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdajoch
  • odoslanie daňového priznania na daňový úrad

 

Späť