Pre neziskové organizácie vedieme účtovníctvo v zmysle Oznámenia MFSR č. 601/2007 Z.z. o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Účtovníctvo vedieme v intenetovej aplikácii Humanet.

Späť